Şartlar ve Koşullar

emnana.com web sitemizin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) sahibi olan İSTANBUL ONLINE TEKSTİL TİCARET A.Ş. (bundan böyle “Şirketimiz” olarak anılacaktır) şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Adres: Orhangazi Mahallesi. İstiklal Caddesi. Hür Sokak. NO:2 Kat: 4 D:4 Karaman Plaza Pendik / İSTANBUL,

Telefon: 0216 510 32 32

E-posta: destek@emnana.com.

Mersis No: 0816058153800016

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir.

Üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen Üye(lik) Bilgileri’ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] butonuna basmanız yeterlidir. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları Üye Girişi kısmından ulaşacağınız Üyelik Bilgilerim bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile 0216 510 32 32 numaralı telefondan irtibata geçerek destek alabilirsiniz.

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında bu Üyelik Ön Bilgilendirmeleri-Sözleşmesi’ni Üyelik Bilgileri’nde belirttiğiniz eposta adresine göndereceğiz. Ayrıca Sitemizde de yer almaktadır. Üyeye “özel” (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız yazılı bildirim ile hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza söz konusu olmadan üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Şirketimiz de çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirme / askıya alma hakkına sahiptir.

Şirketimiz ve Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluş tarafından sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimizden bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir; kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Kişisel verilerin korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Aşağıdaki paragraflarda göreceğiniz terimler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

* Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

* İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

* Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

* Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

* Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

* Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

* Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

* Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde kanunen aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kanuna göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ve aktarılamaz. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı Kanuna göre Şirketimiz yukarıda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel veriler ile alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan verileri (isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafet dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-beğenileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, eposta adresi, şifre hariç kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi) kanunlara uygun biçimde ve gerekli tedbirler alınarak, Şirketimiz tarafından;

– yasal nedenlerle,

– genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için,

her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması

amaçları ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/elektronik/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, paylaşılabilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.

Sitemize kişisel verilerini bildiren herkes aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Şirketimize diledikleri her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. Şirketimizce kanunen yapılması

mümkün veya gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlenmeleri her durumda sürdürülecektir. Üyeler ilgili kanunlar çerçevesindeki diğer haklarını kullanabilirler.

Üyelerimiz ile, kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta (e-mail), faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen red işlemini yaparak taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

Üyelik ve işlemleri sistemlerimizde elektronik posta (e-mail) adresine dayalı gerçekleştirilip yürütüldüğünden, eposta adresinin silinmesi için talepte bulunanların üyelikleri kendiliğinden sona erebilecek/erdirilebilecektir. Bu durum, üyelik işlemlerinin cep telefonu numarasına dayalı gerçekleştiği hallerde de geçerlidir. Elektronik posta ve/veya cep telefonu bilgisinin kanuni/akdi gereklerden ötürü saklanması ve gerektiğinde ilgililerle paylaşımı luzumu herhalükarda saklıdır.

Sitemizde yapacağınız bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri dahil) değiştiren üyelerimizin kişisel verileri ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri izin değişen/yeni bilgileri için de geçerlidir. Bunun gibi iletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan üyelerimiz, üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptıklarında, ayrıca bir izin/onaylarına gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitemizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulunce red bildirimi yapana kadar ilgili kanaldan ticari elektronik iletilerimizi almaya devam ederler.

© 2021 EMNANA | Tüm Hakları Saklıdır.